Prosjektledelse

Tana samiske språksenter gjennomfører prosjekter som har til hensikt å styrke samisk språk og kultur.

Samisk språkarena for barnehagebarn

Bluč er Tana samiske språksenterets tilbud for samiske barnehagebarn og deres foreldre/foresatte. Tilbudet er i samarbeid med de samiske barnehagene i Tana og tar utgangspunkt i samisk-norsk tospråklighet.

maane

Samisk juridisk terminologi

I prosjektet er det utviklet juridiske termer på nordsamisk. Termene er fra straffeprosessloven, straffeloven og tvistemålsloven. Prosjektet har bidratt til å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkninga ved utvikling av samisk språk som rettsspråk. Finansiert av AID/KRD og Sametinget.

Láhkagiella -Dajaldatlistu Láhkagiellatearpmat

Jur term2005-Rievdaduvvon 2013

fiskehjell_sq

Samisk språkleir for ungdom

Siden 2009 har vi arrangert samisk språkleir for ungdom på norsk og finsk side. Deltakerne møtes to-tre ganger i løpet av et år og deltar på ulike språkfremmende aktiviteter. Støttet av Sametinget.

Ovttas!

Språklig og pedagogisk samarbeid mellom Utsjok skole i Finland og Sirma skole i Norge. I dette prosjektet har fokuset vært å styrke og utvide det samiske skole- og barnehagesamarbeidet over grensa. I samarbeid med Utsjok og Tana kommuner. Finansiert av Interreg (Troms Fylkeskommune i Norge), Sametinget, Tana kommune og Tana samiske språksenter.