Utredninger

SEG arbeider for å synliggjøre det samiske perspektivet ved deltakelse i utrednings- og planarbeid som tar sikte på å styrke lokal og regional offentlig tjenesteyting med strategiske handlingsplaner som spesialitet.

Innsamling av muntlige kilder rundt Altafjorden, Porsangerfjorden og Laksefjorden

 

På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen dokumenterer vi faktisk bruk av områder og rettsoppfatninger knŧttet til bruk av disse områdene gjennom intervju av eldre personer langs Altafjorden, Porsangerfjorden og Laksefjorden.

Innsamling av muntlige kilder i Kokelvområdet

På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen har vi dokumenter faktisk bruk av områder og rettsoppfatninger knŧttet til bruk gjennom intervjuer med eldre personer i Kokelv, Slåtten og Lillefjord.

Sakkyndig utredning Felt 7 Tana/Tanafjorden i samarbeid med NIKU for Finnmarkskommisjonen

Utredning om bruk og rettsoppfatninger av grunn som Finnmarkseiendommen (FEFO) ovretok fra Statsskog. På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Felt-VII_sq

Sakkyndig utredning Felt 4 Karasjok i samarbeid med NIKU for Finnmarkskommisjonen

Utredning om bruk og rettsoppfatninger av grunn som Finnmarkseiendommen (FEFO) overtok fra Statskog. På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen i samarbeid med prosjektansvarlig NIKU.

katja_sq

Samisk barneteater

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse om etablering av samisk barneteater på oppdrag fra Tana kommune.

tõrrfisk_red

Kombinasjoner av primærnæringer og reiseliv

Brukerundersøkelse på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sametinget som beskrev hvordan kombinasjoner av primærnæringer og reiseliv er brukt i samiske bosetningsområder.

laks_red_sq

Utredning av sjølaksefiske i Finnmark

Utredning om bruk og rettsoppfatninger for laksefiske med faststående redskap i Finnmark i samarbeid med prosjektansvarlig Samisk høgskole.

lavvu

Boligsosial handlingsplan for Tana kommune

Arbeidet har bestått i å få tilbakemelding på forrige boligsosial handlingsplan og kartlegge nye behov hos målgruppen for handlingsplan. Planen ble utarbeidet på oppdrag fra Tana kommune.