Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen – Felt 7 Tana

22.04.2015

NIKU har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om levering av «Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger for så vidt gjelder utnyttelsen av land, vann og fiskeplasser i sjø i felt 7 – Tana».

Kartleggingen omfatter fiskeplasser i Tanafjorden og all grunn i Tana kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Dette gjelder også grunn som FeFo måtte ha disponert over etter denne datoen. I henhold til Finnmarkskommisjonens spesifikasjon av oppdraget, inngår de lakseførende deler av Tanavassdraget ikke i denne kartleggingen.

I tillegg til en historisk oversikt over bosetting og ressursbruk vil utredningen fokusere på:

  • Bruk og rettsoppfatninger knyttet til fjorden; sjølaksefiske, fjordfiske og annen bruk av sjøressursene
  • Bruk og rettsoppfatninger i reindriften
  • Bruk og rettsoppfatninger knyttet til ferskvannsfiske og utmarksbruk
  • Fritidsbrukeres/allmenhetens bruk

Arbeidet med utredningen skjer i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) og Sámi info. Utredningen fullføres innen 30. juni 2016, og vil bygge på skriftlige kilder og annet skriftlig materiale. I tillegg gjennomfører NIKU og SEG intervju med et utvalg av enkeltpersoner og representanter for lag, foreninger og primærnæringer i Tana.  Disse vil bli invitert til å beskrive nåværende og tidligere bruk av naturressurser og områder på FeFos grunn, og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Intervjuene starter i mai 2015, og alle intervjuer vil ta utgangspunkt i topografiske kart. Intervjuspråk vil være samisk, finsk eller norsk.

Leder for utredningsgruppen, Elin Rose Myrvoll ved NIKUs Nordområdeavdeling i Tromsø, understreker at intervjuene ikke er en registrering av rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen, men en del av en sakkyndig utredning med formål å kartlegge bruk og rettsoppfatninger. Utredningen skal heller ikke ta stilling til eventuelle rettighetskrav eller trekke konklusjoner om eventuelle private eller kollektive rettigheter, da det er Finnmarkskommisjonens oppgave å vurdere rettighetsspørsmålene.

Spørsmål vedrørende utredningen eller interesse for deltakelse i intervju kan rettes til:

Elin Rose Myrvoll, NIKU, Tlf. 77 75 04 24/ e-post: elin.myrvoll@niku.no

Postadresse: NIKU, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ