Utredninger

SEG arbeider for å synliggjøre det samiske perspektivet ved deltakelse i utrednings- og planarbeid som tar sikte på å styrke lokal og regional offentlig tjenesteyting med strategiske handlingsplaner som spesialitet.

Felt-VII_sq

Sakkyndig utredning Felt IV Karasjok og Felt VII Tana i samarbeid med NIKU for Finnmarkskommisjonen

Utredning om bruk og rettsoppfatninger av grunn som Finnmarkseiendommen (FEFO) overtok fra Statskog. På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen i samarbeid med prosjektansvarlig NIKU.

katja_sq

Samisk barneteater

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse om etablering av samisk barneteater på oppdrag fra Tana kommune.

tõrrfisk_red

Kombinasjoner av primærnæringer og reiseliv

Brukerundersøkelse på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sametinget som beskrev hvordan kombinasjoner av primærnæringer og reiseliv er brukt i samiske bosetningsområder.

laks_red_sq

Utredning av sjølaksefiske i Finnmark

Utredning om bruk og rettsoppfatninger for laksefiske med faststående redskap i Finnmark i samarbeid med prosjektansvarlig Samisk høgskole.

lavvu

Boligsosial handlingsplan for Tana kommune

Arbeidet har bestått i å få tilbakemelding på forrige boligsosial handlingsplan og kartlegge nye behov hos målgruppen for handlingsplan. Planen ble utarbeidet på oppdrag fra Tana kommune.